Privacyverklaring


ReFlex Personeel BV, gevestigd aan Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13-2-2019.

Contactgegevens:
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
010-4111121
https://www.reflexpersoneel.nl
info@reflexpersoneel.nl

Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Rotterdam, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 30241772 en draagt de naam ReFlex Personeel BV

J.R. Schrijver is de Functionaris Gegevensbescherming van ReFlex Personeel BV
Hij is te bereiken via jan@reflexpersoneel.nl of 06-83563025

Persoonsgegevens die wij verwerken
ReFlex Personeel BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jan@reflexpersoneel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ReFlex Personeel BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je je aanmeldt als kandidaat. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het zoeken van een juiste opdrachtgever voor je. Tevens worden de persoonsgegevens bewaard om je in de toekomst te contacten voor een nieuwe/andere vacature. Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Je wordt gevraagd je CV in te sturen, en aldus de gegevens die je op je CV vermeldt: pasfoto, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het e-mailadres wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor je kunnen zijn.
De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaren opgeslagen.

Dus samenvattend gebruiken wij persoonsgegevens bijvoorbeeld voor: 

-  Het zoeken van een juiste vacature/opdrachtgever
-  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
-  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Aan de verwerking van je gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: je toestemming en de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de wervings- en selectieprocedure. Indien je wenst geen persoonsgegevens te verstrekken zal deze procedure niet kunnen plaatsvinden.

Geautomatiseerde besluitvorming
ReFlex Personeel BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ReFlex Personeel BV) tussen zit. ReFlex Personeel BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: OTYS Recruitment Software, Actonomy Search, Textkernel.
OTYS bestaat uit databases zoals kandidaten, opdrachtgevers, e-mail, vacatures. Actonomy helpt bij het matchen van kandidaten enerzijds en opdrachtgevers/vacatures anderzijds. Textkernel heeft als doel om de gegevens uit CV’s die bijvoorbeeld in Word-bestand of Pdf-bestand worden ingezonden geautomatiseerd in de kandidaten-database te zetten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ReFlex Personeel BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren zoals hierboven aangegeven een maximum van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
ReFlex Personeel BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Je kunt hierbij denken aan het bedrijf dat onze website verzorgt en onze recruitmentsoftware biedt. ReFlex Personeel BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ReFlex Personeel BV jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ReFlex Personeel BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ReFlex Personeel BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jan@reflexpersoneel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten
ReFlex Personeel BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ReFlex Personeel BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging en onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

De website heeft een HTTPS-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jan Schrijver, via jan@reflexpersoneel.nl

ReFlex Personeel BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.